Taxatierapport Middels een taxatierapport wordt het risico van een onder- of oververzekering voorkomen. Het eerstgenoemde leidt tot lagere schadevergoeding bij schaderegeling, het laatste resulteert in een te hoge jaarlijkse premie. Uiteraard voldoen al onze rapportages aan de eisen die de verzekeraar stelt in het kader van artikel 7:960 van het Burgerlijk Wetboek Artikel 7:960 Burgerlijk Wetboek luidt:
“De verzekerde zal krachtens de verzekering geen vergoeding ontvangen waardoor hij in een duidelijk voordelige positie zou geraken. De vorige zin mist toepassing bij voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak tot stand gekomen krachtens een aan een deskundige opgedragen beslissing of krachtens een beslissing van partijen overeenkomstig het advies van een deskundige.”